Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Ogłoszenie!

Data publikacji:

Ogłoszenie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie poszukuje pracownika

na stanowisko młodszego bibliotekarza

w Filii GBP w Nowej Wsi.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew poszukuje pracownika na stanowisko młodszego bibliotekarza w Filii GBP w Nowej Wsi.

Wymiar czasu pracy – ½ etatu.


Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

I. Wymagania:

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane bibliotekarskie lub pedagogiczne,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość kanonu literatury pięknej,
 • biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność,

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu bibliotecznego SOWA,
 • kreatywność, silna motywacja do pracy,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • zainteresowania kulturalne, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy,
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki,
 • ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń związanych z pracą w bibliotece,
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych.

3. Mile widziane:

 • znajomość języka obcego,
 • doświadczenie zawodowe.


II. Zakres wykonywanych zadań:


 Do podstawowego zakresu działania filii należy:

 • dokonywanie zakupów księgozbioru,
 • dokonywanie zakupu i prenumeraty czasopism,
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji placówki,
 • udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych,
 • prowadzenie selekcji księgozbioru,
 • dbanie o terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów regionalnych oraz dokumentów życia społecznego,
 • tworzenie, uzupełnianie i aktualizowanie kartoteki wycinków prasowych dot. regionu,
 • tworzenie tematycznych zestawień bibliograficznych,
 • popularyzowanie książki i czytelnictwa poprzez różne formy pracy z czytelnikiem,
 • współpraca ze szkołami i przedszkolami,
 • przygotowywanie wystaw tematycznych,
 • sporządzanie planów i sprawozdań,
 • organizowanie i współudział w imprezach czytelniczych i kulturalnych.


III. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, 
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie w godzinach otwarcia do 30 listopada 2015 r. włącznie,

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko młodszego bibliotekarza w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi.

IV. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.


V. Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.


VI. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

VII. Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.rozdrazew.pl 

VIII. Inne informacje:

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.