Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Relacja z konferencji pt. Pod zaborami. Spojrzenie na gospodarkę, kulturę i życie Polaków.

Data publikacji:
Pod zaborami. Spojrzenie na gospodarkę, kulturę i życie Polaków, to temat kolejnej konferencji naukowej, która odbyła się w Rozdrażewie, w sobotę 10 września br. Licznie zgromadzona w Sali wiejskiej publiczność wysłuchała pięciu prelekcji. Pierwszą na temat Społeczeństwo w okresie dziewiętnastowiecznej modernizacji ziem polskich wygłosił Pan prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, który również przewodniczył sesji. Kolejny temat Gospodarka Księstwa Krotoszyńskiego na przełomie XIX i XX wieku zaprezentował Profesor UAM dr hab. Tadeusz Janicki. Następnie po krótkiej przerwie wysłuchano kolejno następujących referatów: Rozdrażew w okresie zaborów - szkic historyczny na tle dziejów powiatu – mgr Piotr Mikołajczyk; Komisja Kolonizacyjna – pruska droga do nowoczesności – mgr Paweł Hadrych; Kościół w Rozdrażewie przed rozbiorami i po rozbiorach w kontekście architektonicznym i społecznym – dr Witold Miedziak.
W części poświęconej na dyskusję najwięcej emocji wzbudził referat mgra Pawła Hadrycha dotyczący Komisji kolonizacyjnej. Wymiana zdań trwała ponad godzinę, do momentu, kiedy to przewodniczący Pan prof. Kazimierz Karolczak zdecydował się podsumować i zakończyć sesję. Podziękowania Prelegentom złożyli dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie i wójt Gminy Rozdrażew Pan Mariusz Dymarski oraz wręczyli upominki (publikację Rozdrażewscy i Rozdrażew, możni panowie i ich gniazdo oraz chleb z lokalnej piekarni – smak dzieciństwa Pana prof. Karolczaka)
Poniżej biogramy Prelegentów:

Paweł Hadrych - ur. 1969 r., historyk, krotoszynianin, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie (1988). Ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1993), praca magisterska na temat: "Ludność niemiecka w Krotoszynie w latach 1887 – 1914". Od roku 1994 nauczyciel krotoszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego. Współautor monografii Krotoszyna (tom II, “W czasach pruskich (1793-1918)”), autor artykułów z zakresu dziejów Krotoszyna, członek Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej i zespołu redakcyjnego cyklu wydawniczego “Krotoszyn i okolice”. Mieszka w Chwaliszewie.

Tadeusz Janicki, historyk gospodarczy, dr habilitowany, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Kierownik Zakładu Historii Gospodarczej na Wydziale Historii tego uniwersytetu. Od 2017 r. redaktor czasopisma Studia Historiae Oeconomica oraz od 2021 r. prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Zajmuje się historią społeczno-gospodarczą XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii wsi i rolnictwa Polski i Niemiec, okupacji hitlerowskiej ziem polskich, polsko niemieckich stosunków gospodarczych w XX wieku oraz historii regionalnej Wielkopolski. Opublikował m.in. Wieś w Kraju Warty 1939 – 1945 (Poznań 1996); Kształtowanie się polityki rolnej w RFN w latach 1949 – 1969 (Poznań 2010), Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu (Die Reichsuniversität Posen). [w:] Uniwersytet w czasie wojny 1939 – 1945, (Poznań 2019). Żnin. 750 lat dziejów miasta, Red., (Żnin 2013)

Kazimierz Karolczak – prof. dr hab., historyk, urodzony w Bożacinie, absolwent LO im. Kołłątaja w Krotoszynie (1973), przez ponad czterdzieści lat zawodowo związany był z obecnym Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, gdzie kierował Katedrą Historii XIX wieku w Instytucie Historii i Archiwistyki (2009-2921), pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego (2005-2012), prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej (2012-2016) oraz rektora (2016-2020). W latach 2016-2020 przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUPed) w Polsce oraz członek prezydium KRASP, od 2021 r. przewodniczący Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku. Laureat nagrody im. Adama Heymowskiego za najlepszą książkę (Dzieduszyccy. Dzieje rodu) w dziedzinie heraldyki i genealogii (2002); nagroda zespołowa Ministerstwa Edukacji Narodowej za współautorstwo książki Żydzi w Małopolsce (1992), w latach 2007-2015 członek Komitetu Nauk Historycznych PAN. Współautor koncepcji Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu (otwarte w kwietniu 2008 roku jako filia Muzeum w Jarosławiu). Wiceprzewodniczący Rady Muzealnej Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu (od 2015), członek Rady Naukowej Biblioteki PAU i PAN w Krakowie (od 2019), Komitetu Sterującego do spraw funkcjonowania i rozwoju Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej powołanego przez marszałka województwa podkarpackiego (od 2022). Wypromował 13 doktorów i ponad 200 magistrów. Zainicjował i w latach 1992-2020 organizował we współpracy z Uniwersytetem Lwowskim konferencje „Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura”. Autor, współautor i redaktor ponad 20 książek i około 200 artykułów naukowych, popularnonaukowych i reportaży z podróży. Badania naukowe koncentruje na strukturach społecznych XIX stulecia, szczególnie mieszczaństwa i ziemiaństwa, a publikowane wyniki ustaleń naukowych w tym względzie obejmują: studia nad dziejami Krakowa i Lwowa, parlamentaryzmu i ziemiaństwa, regionalistyki i biografistyki. Ważniejsze pozycje: Właściciele domów w Krakowie 1890-1914 w świetle akt hipoteczno-notarialnych (1987); Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka (2000, wydanie w języku ukraińskim 2015); Kultur und Festkultur des galizischen Bürgertums in Lemberg und Krakau 1900-1930, [w:] Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V 2001, Heft 2 (Leipzig 2003), Polski dwór – ukraińska wieś. Stereotypowe postrzeganie Ukraińców przez ziemian, [w:] Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. T. 1 Stereotypy i pamięć, pod red. R. Traby (Warszawa 2009), Rodzina Dzieduszyckich w XIX i XX wieku. Linia starsza. Potomkowie Tadeusza Gerwazego (Warszawa 2013), współautorstwo Wielkiej Historii Polski, t. V-VII (Kraków 1998-1999).

Witold Miedziak (ur. 1990) historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, absolwent Instytutu Historii Sztuki UAM, członek PTPN, pracownik Muzeum UAM. Autor monografii tradycji gotyckiej w architekturze XVI i XVII wieku na terenie Wielkopolski i Polski Środkowej (ob. w recenzji wydawniczej), współautor książki poświęconej dziejom kościoła i dworu w Nowym Mieście nad Wartą, autor licznych artykułów naukowych poświęconych architekturze średniowiecznej i wczesnonowożytnej (ostatnio m. in. "The memory of middle ages" in church architecture of Italian architects in 16th century Poland: problem outline and research postulates, “Quart”, nr 64, 2022; „Zachować dawne kamienie święte, tak jakby to były relikwie”. Uwagi na temat romańskich reliktów w katedrze poznańskiej, [w:] Katedra Poznańska. Studia o sztuce, red. J. Kowalski, W. Miedziak, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2022, s. 164-197), wraz z żoną prowadzi bloga poświęconego popularyzacji wiedzy na temat historii sztuki (blogzabytkowy.pl; Instagram & Facebook: @blogzabytkowy). Wśród obszarów jego zainteresowań znajdują się szczególnie: architektura i sztuka średniowieczna i wczesnonowożytna, architektura rezydencjonalna XVIII - pocz. XX w.

Piotr Mikołajczyk – historyk, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, muzealnik i nauczyciel. W latach 2003–2013 wychowawca w Młodzieżowym Klubie Środowiskowym „Rivendell”. Od 2004 nauczyciel krotoszyńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a od roku 2013 dyrektor Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie. Od roku 2000 zajmuje się rekonstrukcją historyczną – jest organizatorem lub współorganizatorem setek pokazów i imprez historycznych oraz wielu innych wydarzeń kulturalnych – zarówno w kraju jak i za granicą. Autor kilkunastu publikacji popularyzatorskich oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych – dotyczących przede wszystkim dziejów i kultury ziemi krotoszyńskiej. Od kilku lat angażuje się w działalność popularyzatorską za pomocą mediów elektronicznych. Wiceprezes Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej, w ramach którego utworzył Poczet Wierzbięty z Krotoszyna, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, członek założyciel Stowarzyszenia „Twoja Alternatywa”, członek Stowarzyszenia Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw. Jego praca była wielokrotnie doceniana przez władze lokalne, jest między innymi laureatem Nagrody Starosty Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb” w kategorii „nauka, kultura”.