Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego.

Data publikacji:

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROZDRAŻEWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

WYMIAR CZASU PRACY: 1/5 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

Kandydatem na głównego księgowego może być osoba, spełniająca zgodnie z art.54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) następujące

wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

4) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia

podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego

prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

5) posiada znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel) oraz znajomość programów – kadry, płace, Płatnik; umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

umiejętność redagowania pism urzędowych;

2) znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej;

3) umiejętność organizacji pracy.

 

3. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury;

3) dekretacja dokumentów księgowych;

4) naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, zaliczek podatkowych, składek na ubezpieczenia

społeczne i zdrowotne, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania;

5) przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków przy współpracy z Dyrektorem w trakcie ustalania planu finansowego instytucji kultury;

6) sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury

sprawozdań o realizacji planu finansowego;

7) prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia sprzętu oraz innych wartości rzeczowych

środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacji i innych

zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji

kultury;

9) prowadzenie spraw kadrowych;

10) prowadzenie PPK;

11) prowadzenie spraw związanych z ZFŚS.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys - CV;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy lub jeżeli stosunek pracy nie został zakończony wymagane jest oświadczenie własne lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż pracy na stanowisku związanym, z księgowością;

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie o niekaralności z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem

środkami publicznymi;

8) podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 t.j.);

9) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać/przesłać w terminie do dnia 28.06.2024 r., godz. 9.00-15.00 na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew,

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego

księgowego” lub na adres mailowy: biblioteka@rozdrazew.pl

(w tytule maila wpisując „Nabór na stanowisko głównego księgowego”).

 

Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie

Alicja Banaszek