Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Regulamin wypożyczalni

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2009r.
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rozdrażewie
z dnia 15 czerwca 2009r.
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie

§ 1

Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni

 1. Prawo do korzystania z księgozbioru biblioteki mają wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Korzystanie z wypożyczalni kaset wideo lub płyt CD/DVD jest płatne zgodnie z cennikiem wywieszonym w wypożyczalni.
 4. Przy zapisie do wypożyczalni czytelnik winien:
  • okazać dowód osobisty/studenci także indeks lub legitymację studencką, uczniowie legitymację szkolną/,
  • okazać dowód osobisty/studenci także indeks lub legitymację studencką, uczniowie legitymację szkolną/,
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 5. Za czytelnika niepełnosprawnego podpisują zobowiązanie i odpowiadają materialnie rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie nazwiska, adresu lub miejsca pracy/szkoły/.
 7. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

§ 2

 1. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 woluminów.

  W wyjątkowych sytuacjach można wypożyczyć do 10 woluminów, po uzgodnieniu z dyżurnym bibliotekarzem.

 2. Książki z zakresu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż na 1 miesiąc.
 3. W wyjątkowych wypadkach – zwłaszcza w odniesieniu do osób kształcących się – termin zwrotu książek można przesunąć do 3 miesięcy.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotece przysługuje prawo żądania zwrotu wypożyczonych książek przed upływem terminu zwrotu.
 5. Czytelnik może złożyć zamówienie na książki, które w danej chwili są wypożyczone, określając termin ważności zamówienia.
 6. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
 7. Księgozbiór podręczny udostępnia się wyłącznie na miejscu.

§ 3

Poszanowanie książki

 1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki.
 2. Czytelnik i dyżurny bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
 3. Obowiązkiem czytelnika jest zgłoszenie przy zwrocie książki dyżurnemu bibliotekarzowi dostrzeżonych przez niego braków i uszkodzeń książki.
 4. W razie zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Dyrektor Biblioteki może odmówić czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach bezterminowo prawa korzystania ze zbiorów.

§ 4

Przetrzymywanie książek

 1. Czytelnik powinien wykazywać zrozumienie dla potrzeb innych czytelników biblioteki, nie przetrzymywać książek i zwracać je w ustalonym terminie.
 2. W przypadku przetrzymywania książek ponad ustalony termin, czytelnik otrzymuje upomnienie. Za wysłany wydruk upomnienia biblioteka pobiera opłatę w wysokości kosztów wysyłki.
 3. W razie uchylenia się czytelnika od zwrotu książki biblioteka dochodzi swych pretensji na drodze prawnej.
 4. Dyrektor Biblioteki może odmówić czasowo prawa korzystania z wypożyczalni czytelnikowi, który przetrzymuje wypożyczone książki.

§ 5

Zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych

 1. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone zbiory biblioteczne. Obowiązany jest odkupić zagubioną, zniszczoną lub uszkodzona książkę.
 2. Jeżeli odkupienie książki jest niemożliwe czytelnik winien uiścić opłatę w wysokości 5 krotnej wartości książki nie mniej jednak niż 100,- zł
  • w przypadku zagubienia jednego woluminu dzieła wielotomowego, czytelnik jest zobowiązany zwrócić wartość całego dzieła.
 3. Po otrzymaniu odszkodowania biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 4. Powyższe zasady stosuje się również w odniesieniu do innych rodzajów zbiorów bibliotecznych.

§ 6

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji Dyrektora Biblioteki czasowo lub bezterminowo pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.
 2. Od decyzji Dyrektora Biblioteki czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Rozdrażew.
 3. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie.