Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Historia i misja

Wizja


Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie jest nowoczesnym ośrodkiem informacji, popularyzacji czytelnictwa, permanentnej edukacji, komunikacji społecznej oraz kultury, gdzie pielęgnuje się pamięć o przeszłości i kreuje przyszłość.

Misja


Misją naszej biblioteki jest stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych, promowanie świadomości dziedzictwa kulturowego, uznania dla sztuk pięknych, osiągnięć nauki i wynalazczości oraz popularyzowanie dialogu międzykulturowego i popieranie odmienności kulturalnej. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz komunikacji społecznej.

Historia


Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie działa na terenie gminy wiejskiej, typowo rolniczej liczącej na dzień 31.12.2009 r. 5238 mieszkańców. Gmina położona jest w dorzeczu Baryczy, wzdłuż drogi krajowej Jarocin – Trzebnica, na południu województwa wielkopolskiego. Po reformie administracyjnej z 1999 roku gmina znalazła się w powiecie krotoszyńskim. W skład gminy wchodzi 13 wsi.

Utworzenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie nastąpiło w roku 1947 w oparciu o przepisy Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Biblioteka Publiczna Gminy Rozdrażew rozpoczynając swoją działalność posiadała 149 książek. Pierwszym kierownikiem biblioteki została Maria Staśkiewicz. W ciągu następnych 30 lat biblioteką kierowali: Maria Bączkowska-Polna, Kazimierz Stawowy, Łucja Gostek, Władysława Gęstwa (Jakubek), Maria Mielcarek (Patalas), Teresa Król (Gęstwa).

W 1952 roku we wszystkich wsiach sołeckich utworzono 13 punktów bibliotecznych. W 1974 roku powstała Filia Biblioteczna w Nowej Wsi.

Od roku 1976 kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie została Teresa Wójcik. W roku 1981 księgozbiór biblioteki liczył 9 788 wol., a liczba wypożyczeń wyniosła 22 890. Księgozbiór rozrastał się i stare pomieszczenie było zbyt małe. W związku z tym w 1987 roku bibliotekę przeniesiono z budynku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej do pomieszczeń po byłej kawiarni. W tym też roku w Gminnej Bibliotece Publicznej, Filii w Nowej Wsi i punktach bibliotecznych zarejestrowano 1504 czytelników, którym wypożyczono 24 527 wol., a księgozbiór zwiększył się do 14158 wol. Punkty biblioteczne działały 18 lat. W 1990 roku nastąpiła likwidacja 11 punktów bibliotecznych, a w roku 2006 zlikwidowano ostatnie dwa. Po likwidacji punktów bibliotecznych nastąpił spadek czytelników i wypożyczeń. Na koniec 1990 roku zarejestrowanych było 1310 czytelników, a wypożyczono 22 027 wol. Księgozbiór liczył w tym czasie już 16 830 wol. W roku 1994 w GBP w Rozdrażewie powstała wypożyczalnia kaset video. Od roku 2006 rozpoczęto komputeryzację GBP. Obecnie biblioteka główna wraz z filią posiada 5 stanowisk komputerowych dla czytelników z dostępem do Internetu.

Od maja 2009 roku biblioteką zarządza Alicja Banaszek.

Biblioteki posiadają w swoich zbiorach klasykę literatury pięknej, literaturę naukową, popularno – naukową, literaturę dla dzieci. Księgozbiór uzupełniany jest na bieżąco o nowości wydawnicze.

GBP nie ogranicza swojej działalności wyłącznie do upowszechniania czytelnictwa. Prowadzi kartotekę wycinków prasowych dotyczących gminy, organizuje konkursy wiedzy dla młodzieży szkolnej, a od 2007 roku także konkursy fotograficzne i Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej. Biblioteka zapewnia także dostęp do szeroko pojętej kultury poprzez organizację wyjazdów do teatru, filharmonii, spotkań autorskich, prelekcji oraz koncertów. Od sierpnia 2009 roku GBP aktywnie uczestniczy w PROGRAMIE ROZWOJU BIBLIOTEK. Do osiągnięć należy zaliczyć udział w projektach: „Kosmiczna Przygoda”, której celem była popularyzacja wiedzy astronomicznej, jak również „Magia obiektywu”, w którym to projekcie uczestnicy warsztatów zdobywali wiedzę z zakresu technik fotografii.

Biblioteka posiada szeroki wachlarz propozycji kulturalnych dla różnych grup społecznych, co czyni ją niezwykle atrakcyjnym miejscem do spotkań i ciekawych, kształcących polemik.