Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej Rozporządzenie) informuję, że:

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana/osoby nieletniej jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie z siedzibą: ul. Rynek  3, 63-708 Rozdrażew;

2) został powołany Inspektor Danych Osobowych, z którym, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktowac się poprzez adres e-mail: iod.gbp@rozdrazew.pl ,
3) Pani/Pana/osoby nieletniej dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności statutowych Biblioteki:

a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozdrażewie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z realizowaniem zadań przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozdrażewie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

4) Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom:

a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania poszczególnych zadań Biblioteki;

6) każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozdrażewie. Przy czym podanie danych jest:

a) obowiązkowe, jeśli tak zostało to określone w przepisach prawa,

b) dobrowolne, jeśli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji działalności statutowej lub niezawarcie umowy.