Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Regulamin organizacyjny

Załącznik do zarządzenia nr 1/2009
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rozdrażewie
z dnia 29 maja 2009r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawą prawną regulaminu organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie zwanej dalej „Biblioteką” jest Statut nadany uchwałą Nr XXV/134/2009 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 lutego 2009 roku.

§ 2

Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Misję i cele działania biblioteki
 3. Organizację biblioteki
 4. Zasady funkcjonowania
 5. Cele i zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy
 6. Postanowienia końcowe

§ 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o „dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie.

II. Misja i cele działania

§ 4

Misją Biblioteki jest tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb ogółu społeczeństwa w zakresie działalności czytelniczo-oświatowej, kulturalnej i informacyjnej oraz zapewnienie mieszkańcom warunków do uczestnictwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 5

Celem działania Biblioteki jest:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 2. obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
 3. prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej, wydawniczej,
 4. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
 5. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,
 6. współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,
 7. udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, wymianę doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez filię,
 8. współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

III. Organizacja Biblioteki

§ 6

 1. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury, wchodzącą w skład sieci bibliotecznej.
 2. Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskała z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.
 3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.
 4. Siedziba Biblioteki znajduje się w Rozdrażewie, przy ulicy Rynek 3.
 5. Kierownictwo Biblioteki sprawuje dyrektor.

§ 7

 1. W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.
 2. W bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością.
 3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia dyrektor.

§ 8

 1. W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą następujące oddziały i stanowiska:
  1. Biblioteka w Rozdrażewie:
   • dyrektor biblioteki
   • wypożyczalnia, czytelnia i czytelnia internetowa
   • główny księgowy
  2. Filia w Nowej Wsi
   • wypożyczalnia, kącik czytelniczy i internetowy

IV. Zasady funkcjonowania biblioteki

§ 9

 1. Dyrektor jako sprawujący kierownictwo biblioteki ponosi odpowiedzialność za wynik pracy instytucji.
 2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników biblioteki.
 3. W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.
 4. Dyrektor zapewnia sprawne funkcjonowanie biblioteki, organizację pracy oraz nadzoruje działalność poszczególnych stanowisk pracy.
 5. Pracownicy biblioteki w wykonaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

V. Cele i zakres działania poszczególnych stanowisk pracy

§ 10

 1. Podział zadań i kompetencje pracy oraz kontrolę wykonywania zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników dokonuje dyrektor Biblioteki.
 2. Do ogólnych zadań i obowiązków pracowników należy:
  • odpowiedzialność wobec dyrektora za realizowanie powierzonych zadań,
  • odpowiedzialność za prawidłową organizację pracy na swoim stanowisku,
  • doskonalenie umiejętności zawodowych,
  • wykonywania pracy stosownie do otrzymanych zakresów czynności.

§ 11

Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie biblioteki na zewnątrz.
 2. Nadzór nad odpowiedzialnością merytoryczną instytucji.
 3. Odpowiedzialność materialna za zbiory i majątek biblioteki.
 4. Wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych.
 5. Sprawowanie kontroli wewnętrznej.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawach osobowych pracowników.
 7. Zatrudnianie, zwalnianie i nagradzanie pracowników.
 8. Organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników.
 9. Opracowywanie planów i sprawozdań Biblioteki.
 10. Ustalanie zakresu czynności pracowników.
 11. Współpraca z bibliotekami innych sieci oraz szkołami i instytucjami kultury.
 12. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych.
 13. Prowadzenie selekcji księgozbioru.
 14. Dokonywanie zakupu i prenumeraty czasopism.
 15. Organizowanie różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

§ 12

Wypożyczalnia, czytelnia i czytelnia internetowa

Stanowisko ds. informacji bibliograficznej, naukowej, wypożyczania księgozbioru i czasopism oraz obsługi czytelni internetowej.

Do podstawowych zadań należy:

 1. znajomość księgozbioru podręcznego,
 2. znajomość zawartości czasopism,
 3. tworzenie, uzupełnianie i aktualizowanie kartotek wycinków prasowych dot. regionu,
 4. tworzenie tematycznych zestawień bibliograficznych,
 5. gromadzenie i opracowywanie zbiorów regionalnych i dokumentów życia społecznego,
 6. gromadzenie i opracowywanie księgozbioru,
 7. prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem,
 8. prowadzenie selekcji księgozbioru,
 9. dokonywanie zakupu i prenumerata czasopism,
 10. udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych,
 11. udzielanie informacji z określonej dziedziny wiedzy lub na określony temat,
 12. prowadzenie dokumentacji działalności,
 13. przygotowywanie wystaw tematycznych,
 14. obsługa kserokopiarki dla potrzeb czytelników,
 15. współudział w imprezach czytelniczych,
 16. dbałość o terminowy zwrot materiałów czytelniczych,
 17. współpraca ze szkołami i przedszkolami,
 18. dbałość o estetyczny wygląd biblioteki.

§ 13

Główny księgowy

Do podstawowych zadań należy:

 1. prowadzenie obsługi finansowej pracowników,
 2. prowadzenie rachunkowości finansowej biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. kompleksowe prowadzenie dokumentacji wg aktualnych przepisów,
 4. realizowanie płatności,
 5. sporządzanie sprawozdań i planów finansowych.

§ 14

Filia w Nowej Wsi

Zadania filii bibliotecznej:

 1. Filia biblioteczna stanowi komórkę organizacyjną biblioteki i zlokalizowana jest poza siedzibą biblioteki w Nowej Wsi,
 2. Filia posiada samodzielny lokal, swój księgozbiór i prowadzone jest przez bibliotekarza,
 3. Nadzór merytoryczny i administracyjny sprawuje dyrektor biblioteki,
 4. Do podstawowego zakresu działania filii należy:
  • dokonywanie zakupów księgozbioru,
  • dokonywanie zakupu i prenumeraty czasopism,
  • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji placówki,
  • udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych,
  • prowadzenie selekcji księgozbioru,
  • dbanie o terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
  • gromadzenie o opracowywanie zbiorów regionalnych oraz dokumentów życia społecznego,
  • tworzenie, uzupełnianie i aktualizowanie kartoteki wycinków prasowych dot. regionu,
  • tworzenie tematycznych zestawień bibliograficznych,
  • popularyzowanie książki i czytelnictwa poprzez różne formy pracy z czytelnikiem,
  • współpraca ze szkołami i przedszkolami,
  • przygotowywanie wystaw tematycznych,
  • sporządzanie planów i sprawozdań,
  • współudział w imprezach czytelniczych.

VI. Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Podstawowymi dokumentami określającymi działalność biblioteki oraz jej strukturę organizacyjna są:
  • Statut Biblioteki,
  • Regulamin organizacyjny,
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dn. 23.04.1999 r. regulujące zasady wynagradzania pracowników.
 2. W siedzibie biblioteki i filii na widocznym miejscu powinna być umieszczona informacja o godzinach udostępniania zbiorów bibliotecznych, oraz regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki,
 3. Zarządzenia dyrektora i inne podlegające ogłoszeniu informacje podaje się do wiadomości pracownikom i czytelnikom poprzez udostępnienie ich w widocznych miejscach,
 4. Wszelkie skargi i wnioski odnośnie funkcjonowania biblioteki należy zgłaszać bezpośrednio dyrektorowi.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 maja 2009r.