Klub Czytających Rodzin
“Poczytaj mi…”

Więcej ›

Klub Podróżnika
“Piąta Strona Świata”

Więcej ›

Kółko Astronomiczne
“Kasjopea”

Więcej ›

Dyskusyjny Klub Książki

Więcej ›

Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej

Więcej ›

Wolne stanowisko pracy

Data publikacji:
Ogłoszenie
Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie poszukuje pracownika
na stanowisko młodszego bibliotekarza w Filii GBP w Nowej Wsi

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, poszukuje pracownika na stanowisko młodszego bibliotekarza w Filii GBP w Nowej Wsi.

 

Wymiar czasu pracy – ½ etatu.

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba.

I. Wymagania

 1. Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe (preferowane bibliotekarskie) lub średnie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c)       znajomość kanonu literatury pięknej;

d)      biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;

e)      kompetencje miękkie: wysoka kultura osobista, komunikatywność.

 1. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość programu bibliotecznego SOWA;

b)      umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;

c)       gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji;

d)      kompetencje miękkie: kreatywność, innowacyjność, skrupulatność i sumienność.

 1. Mile widziane:

a)      znajomość języka obcego;

b)      doświadczenie zawodowe.

II. Zakres wykonywanych zadań

Do podstawowego zakresu obowiązków pracownika Filii GBP w Nowej Wsi należy:

 1. dokonywanie zakupów księgozbioru;
 2. dokonywanie zakupu i prenumeraty czasopism;
 3. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji placówki;
 4. opracowywanie księgozbioru;
 5. prowadzenie selekcji księgozbioru;
 6. udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych;
 7. dbanie o terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
 8. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
 9. gromadzenie i opracowywanie zbiorów regionalnych oraz dokumentów życia społecznego;
 10. tworzenie, uzupełnianie i aktualizowanie kartoteki wycinków prasowych dot. regionu;
 11. popularyzowanie książki i czytelnictwa poprzez różne formy pracy z czytelnikiem;
 12. współpraca ze szkołami i przedszkolami;
 13. przygotowywanie wystaw tematycznych;
 14. sporządzanie planów i sprawozdań;
 15. organizowanie i współorganizowanie imprez czytelniczych i kulturalnych.

III. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny;
 2. curriculum vitae (życiorys);
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
 5. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 6. oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie w godzinach otwarcia do 5 października 2018 r. włącznie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko młodszego bibliotekarza w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi.

IV. Informacje dodatkowe

 1. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.
 2. Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
 4. Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.rozdrazew.pl